به‌روز رسانی پهنه‌بندی اقليمی ایران

نظر به‌این‌که نزدیک به‌دو دهه از انتشار چاپ اول کتاب پهنه‌بندی اقلیمی ایران – مسکن و محیط‌های مسکونی می‌گذرد، این کتاب تجدید چاپ نشده و دانشجویان و معماران جوان  اطلاع چندانی از آن ندارند، اقدام به‌‌تجدید نظر و به‌روز رسانی این پروژه نمودم. هدف از این تجدید نظر بررسی میزان تاثیر استفاده از آمار آب و هوایی جدید، روش‌های ارزیابی جدید و برنامه‌های کامپیوتری در نتایج مطالعات و هم‌چنین ارائه توصیه‌های طراحی اقلیمی، یا ابزار طراحی اقلیمی با وضوح بیش‌تر و بیانی ساده‌تر است.

فهرست اقداماتی که در این به‌‌روز رسانی انجام شده به‌شرح زیر است:

1. استفاده از آمار و اطلاعات آب و هوایی جدید
2. تهیه بانک داده‌های اقلیمی ایستگاه‌های هواشناسی
3. تغییر روش‌های تصویری به‌روش‌های دیجیتالی
4. تجزیه و تحلیل‌ داده‌های اقلیمی با استفاده از خروجی‌ برنامه‌های مورد استفاده (بررسی‌ عمومی)
5. گروه‌بندی‌ ایستگاه‌ها براساس خروجی برنامه‌های مربوط به‌جدول بیوکلیماتیک (شرایط حرارتی در فضاهای آزاد)
6. گروه ‌بندی‌ ایستگاه‌ها براساس خروجی برنامه‌های مربوط به‌جداول ماهانی
7 . گروه‌‌بندی‌ براساس نیازهای حرارتی انسان در فضای داخلی ساختمان