آمار و اطلاعات آب و هوایی جدید

مطالعات پهنه‌بندی با استفاده از میانگین آمار 15 ساله (بین سال‌های 1966 تا 1982 (به‌استثناء سال‌های 74-1973) مربوط به 216 ایستگاه هواشناسی (47 ایستگاه سینوپتیک و 169 ایستگاه کلیماتولوژی) انجام شده است. در زمان اتخاذ تصمیم به به‌روز رسانی پروژه، خوشبختانه آمار بلند مدت ایستگاه‌های سینوپتیک و تعداد زیادی ایستگاه کلیماتولوژی در سامانه سازمان هواشناسی کشور موجود بود که این اطلاعات از سامانه یاد شده استخراج و مورد استفاده قرار گرفت. برای دیدن فهرست این ایستگا‌ها به این صفحه مراجعه کنید