تجزیه و تحلیل‌ داده‌های اقلیمی با استفاده از خروجی‌ برنامه‌های مورد استفاده (بررسی‌ عمومی)

در این بررسی عمومی (مطالب فصل دوم کتاب پهنه‌بندی) تغییرات پارامترهای مختلف آب و هوایی در نقاط مختلف کشور بررسی شده است. گرچه این بخش از جنبه اطلاعات عمومی برای خوانندگان مفید است، اما باور نگارنده پس از انتشار کتاب پهنه‌بندی و چندین نشریه دیگر این است که فصل دوم کتاب به‌آن اندازه‌ای که به‌حجم مطالب کتاب ‌افزوده، مور استفاده خوانندگان قرار نگرفته است. بنابراین در مطالعات حاضر این بخش به‌طور بسیار مختصر و به‌صورت چند نمودار کلی که نشان‌دهنده تغییرات این پارامترها در کلیه ایستگاه‌های مورد بررسی است ارائه شده است.