تهیه بانک داده‌های اقلیمی ایستگاه‌های هواشناسی

با توجه به‌قابل توجه بودن تعداد ایستگاه‌های سینوپتیک (154 ایستگاه با دوره آماری از بدو تاسیس تا سال 2005 یا 2003) و پراکنش مناسب آنها در سطح کشور، و نظر به‌این‌که آمار موجود در ایستگاه‌های سینوپتیک دقیق‌تر و متنوع‌تر از آمار ایستگاه‌های کلیماتولوژی است، برای تکمیل بانک داده‌های مورد نیاز در این پروژه از آمار این ایستگاه‌های سینوپتیک استفاده شده است. بدین منظور آمار مربوط به‌تغییرات 7 پارامتر اقلیمی (متوسط حداکثر دمای هوا، متوسط حداقل دمای هوا، متوسط روزانه دمای هوا، متوسط نوسان روزانه دمای هوا، متوسط حداقل رطوبت نسبی هوا، متوسط حداکثر رطوبت نسبی هوا و کل میزان بارندگی) در ماه‌های سال که در مطالعات پیشین مورد استفاده قرار گرفته بود و هم‌چنین داده‌های مربوط به‌درصد ساعات آفتابی و فشار بخار هوا که در بررسی جدید مورد نیاز بود تهیه شد. یاد آور می‌شود که آمار ایستگاه‌های کلیماتولوژی فاقد ‌درصد ساعات آفتابی و فشار بخار هواست و این موضوع نیز دلیل دیگری است برای عدم استفاده از آمار ایستگاه‌های کلیماتولوژی در این مرحله. ‌در تکمیل داده‌های مورد نیاز پروژه، با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری، داده‌های مربوط به‌متوسط‌های حداقل و حداکثر دما و رطوبت نسبی به‌داده‌های دو ساعته تبدیل شده است.