گروه‌بندی‌ براساس جدول بیوکلیماتیک – فضاهای آزاد

این گروه‌بندی که با استفاده از انتقال داده‌های آب و هوایی بر جدول بیوکلیماتیک صورت گرفته برای گروه‌بندی فضاهای آزاد انجام شده است. فضای آزاد فضایی است كه به‌طور مستقیم با شرایط و عناصر آب و هوایی ارتباط دارد. در چنین فضایی، عناصر مختلف اقلیمی (تابش آفتاب، دمای هوا، رطوبت، جریان هوا و بارندگی) به‌طور مستقیم بر انسان تاثیر می‌گذارد و تنها عامل جدا كنندۀ بدن انسان از شرایط محیطی، لباس است. ایوان، تراس، مهتابی، حیاط، و فضاهای شهری (کوچه، خیابان، …) نوعی فضای آزاد هستند. برای بررسی وضعیت حرارتی هوای آزاد از نظر آسایش انسان و تعیین اهمیت تاثیر هر یك از عناصر اقلیمی در شرایط حرارتی فضاهای باز، از جدول بیوكلیماتیك استفاده می‌شود. در بررسی حاضر در دو مورد از این جدول استفاده شده است.

در مورد اول، برای بررسی وضعیت حرارتی فضاهای آزاد در نقاط مختلف از نظر آسایش انسان، حدود نهایی شرایط آب و هوایی این نقاط با آستانه‌های حرارتی تعریف شده در جدول بیوکلیماتیک مقایسه شده و نقاط مورد نظر بر اساس شرایط هوا در تابستان و زمستان نام گذاری شده است. برنامه‌ای که برای این بررسی تهیه شده می‌تواند حدود بحرانی شرایط حرارتی در فضاهای آزاد را با آستانه‌های حرارتی جدول یاد شده مقایسه، و بر این اساس نقاط مورد نظر را نام‌گذاری و گروه‌بندی نماید. این نام گذاری بر اساس ترکیب بالاترین و پایین‌ترین شرایط حرارتی هوا (متوسط حداکثر دما و متوسط حد‌اقل رطوبت نسبی هوا یا بر عکس) در سردترین ماه یا گرم‌ترین ماه سال یا در زمستان و تابستان انجام شده است. معیارهای این نام‌گذاری و گروه‌بندی در این شکل نشان داده شده است. دقت این گروه‌بندی که براساس تغییرات دما و رطوبت نسبی هوا صورت گرفته، تا یک دهم درجه سلسیوس دما و یک درصد رطوبت نسبی است. در این گروه‌بندی ایستگاه‌های مورد بررسی در 19 گروه قرار گرفته‌اند. جزئیات این گروه‌بندی را می‌توانید در جدول گروه‌بندی براساس شرایط هوا در زمستان و تابستان  قابل مشاهده است.

در مورد دوم، با استفاده از بانک داده‌های اقلیمی ایستگاه‌های سینوپتیک و برنامه‌هایی که به‌همین منظور تهیه شده، درصد سالانه نیازهای حرارتی انسان در فضای آزاد در نقاط مورد نظر محاسبه شده است. این برنامه‌ها با مقایسه دما و رطوبت نسبی هوا در ساعت مورد نظر و محدوده‌های مختلف جدول بیوکلیماتیک، وضعیت هوا را از نظر شرایط حرارتی انسان مقایسه و برای آن ساعت ثبت می‌کنند. پس از انجام چنین مقایسه‌ای که دو ساعت به دو ساعت و در طول یک سال برای تمام ابستگاه‌های مورد نظر انجام شده، مجموع ساعت‌هایی با شرایط یکسان به‌صورت درصد سالانه شرایط حرارتی به‌طور جداگانه برای تمام ایستگاه‌ها محاسبه و ثبت شده است. در این محاسبات درصد سالانه نیاز به‌آفتاب و نیاز به‌سایه بسته به‌ماه مورد نظر تنها در ساعت‌های 7 صبح تا 5 بعد از ظهر یا 8 صبح تا 4 بعد از ظهر در نظر گرفته شده است. مجموع ساعات نیاز به‌آفتاب و نیاز به‌سایه در طول ساعاتی که خارج از محدوده تابش آفتاب بوده (ساعات غیر آفتابی) به‌صورت شب‌های سرد یا مناسب مشخص شده است. نتایج به‌دست آمده از این بررسی در جدول درصد سالانه نیازهای حرارتی انسان در فضای آزاد خلاصه شده است

نتایج حاصل از این دو نوع بررسی که تلفیقی است از برنامه‌های نام‌گذاری و محاسبه درصد سالانه نیازهای حرارتی، در جدول جداگانه‌ای گنجانده شده است. در این جدول ابتدا با استفاده از اطلاعاتی که در مورد درصد سالانه نیازهای حرارتی در نقاط مختلف کشور به‌دست آمده، اهداف عمده طراحی اقلیمی در فضاهای آزاد برای هریک از ایستگاه‌‌ها تعیین شده و سپس براساس مشابهت این اهداف، 19 گروه اقلیمی بدست آمده در مرحله قبل به 6 گروه بزرگ تقسیم شده است. برای مشاهده گروه‌بندی انجام شده براساس شرایط حرارتی و اهداف عمده طراحی اقلیمی در فضاهای آزاد به این جدول مراجعه کنید.