تعاریف گروه‌بندی براساس شرایط زمستانی و تابستانی

شرایط زمستانی
1- شدیداً سرد Extremely Cold) ): متوسط حداکثر دمای هوا در سردترین ماه سال زیر حد کارایی معماری خورشیدی فعال.
2- خیلی سرد (Very Cold): متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی هوا در سردترین ماه سال در محدوده کارایی معماری خورشیدی فعال، اما معدل متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی هوا در زمستان زیر حد بالای این محدوده و متوسط حداقل دما در سردترین ماه سال در محدوده سیستم‌های حرارتی مرسوم.
3- سرد (Cold): متوسط حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی هوا در سردترین ماه سال در محدوده سیستم‌های حرارتی مرسوم، متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی هوا در سردترین ماه سال در محدوده کارایی معماری خورشیدی فعال و معدل متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی هوا در زمستان در محدوده کارایی معماری خورشیدی غیرفعال.
4- نسبتاً سرد (Partly Cold): متوسط حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی هوا در سردترین ماه سال در محدوده سیستم‌های حرارتی مرسوم، اما متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی هوا در این ماه در محدوده کارایی معماری خورشیدی غیرفعال.
5- نیمه سرد (Semi Cold): متوسط حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی هوا در سردترین ماه سال در محدوده سیستم‌های حرارتی مرسوم، اما متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی هوا در این ماه در حد کارایی کسب حرارت داخلی.
6- خنک (Cool): متوسط حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی هوا در سردترین ماه سال در محدوده معماری خورشیدی فعال.
7- معتدل (Moderate): متوسط حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی هوا در سردترین ماه سال در محدوده معماری خورشیدی غیرفعال.
8- مناسب (Appropriate): متوسط حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی هوا در سردترین ماه سال در حد کارایی کسب حرارت داخلی.

شرایط تابستانی
1- مناسب (Appropriate): متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در گرم‌ترین ماه سال در منطقه آسایش.
2- معتدل (Moderate): متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در گرم‌ترین ماه سال در محدوده کارایی کوران یا مصالح ساختمانی سنگین.
3- مرطوب (Humid): متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در گرم‌ترین ماه سال فقط در محدوده کارایی کوران.
4- نیمه گرم (Semi Warm): متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در گرم‌ترین ماه سال خارج از محدوده‌های کارایی کوران، مصالح ساختمانی سنگین و کولر آبی با رطوبت نسبی بیش از 30% اما معدل متوسط حداکثر دما و رطوبت نسبی در فصل تابستان در داخل محدوده کارایی مصالح ساختمانی سنگین یا کوران.
5- نیمه گرم و خشک (Semi Arid): متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در گرم‌ترین ماه سال خارج از محدوده کارایی مصالح ساختمانی سنگین و در داخل محدوده کولر آبی، اما معدل متوسط حداکثر دما و رطوبت نسبی در فصل تابستان در داخل محدوده کارایی مصالح ساختمانی سنگین.
6- گرم (Warm): متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در گرم‌ترین ماه سال خارج از محدوده کارایی کولر آبی، اما معدل متوسط حداکثر دما و رطوبت نسبی در فصل تابستان در داخل محدوده کارایی کولر آبی.
7- کرم و خشک (Arid): متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در گرم‌ترین ماه سال و در فصل تابستان در داخل محدوده کارایی استفاده از کولر آبی.
8- خیلی گرم (Very Hot): متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در فصل تابستان خارج از محدوده کارایی استفاده از کولر آبی با رطوبت نسبی بیش از 25% اما متوسط روزانه دما و رطوبت نسبی مربوط در  گرم‌ترین ماه سال در داخل محدوده کارایی مصالح ساختمانی سنگین یا کوران.
9- خیلی گرم و خشک (Very Hot and Dry): معدل متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در فصل تابستان خارج از محدوده کارایی استفاده از کولر آبی با رطوبت نسبی کم‌تر از 25% اما متوسط روزانه دما و رطوبت نسبی مربوط در  گرم‌ترین ماه سال در داخل محدوده کارایی مصالح ساختمانی سنگین.
10- شدیداً گرم و خشک Extremely Hot and Dry) ): معدل متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی در فصل تابستان خارج از محدوده کارایی استفاده از کولر آبی با رطوبت نسبی کم‌تر از 25% و متوسط روزانه دما و رطوبت نسبی مربوط در  گرم‌ترین ماه سال خارج از محدوده کارایی مصالح ساختمانی سنگین.