گروه ‌بندی‌ براساس جداول ماهانی

نتایج به‌دست آمده از جداول ماهانی (تهیه شده توسط Carl Mahoney)  را می‌توان در طراحی كليات  معماری هماهنگ با اقليم مورد استفاده قرار داد. با استفاده از روش ماهانی[1] و با در اختیار داشتن اطلاعات آب و هوایی نقاط مختلف، می‌توان خصوصیات عمده شرایط اقلیمی این نقاط را از نظر تاثیر در شكل گیری ساختمان و پاره‌ای از جزئیات معماری تعیین نمود. در روش ماهانی با استفاده از 4 گروه جدول، 25 مورد مهم در طراحی اقلیمی ساختمان‌های مسكونی تحت 10 عنوان به‌شرح زیر تعیین می‌شود:

یک- فرم ساختمان
1) فرم كشیده در جهت محور شرقی غربی
2) فرم فشرده در اطراف حیاط مركزی

دو- بافت مجموعه‌های ساختمانی (طرح فضایی)
3) طرح فضایی گسترده برای استفاده از جریان هوا
4) طرح فضایی گسترده برای استفاده از جریان هوا اما محفوظ از بادهای سرد و گرم
5) طرح فضایی فشرده

سه- نوع پلان در ارتباط با جریان هوا
6) پیش‌بینی جریان دائمی هوا برای تمام اتاق‌ها (اتاق‌های دوطرفه)
7) پیش‌بینی جریان موقتی هوا (اتاق‌های یكطرفه)
8) پیش‌بینی جریان هوا ضرورتی ندارد

 چهار- اندازه بازشوها
9) بزرگ 40%  تا 80% مساحت نمای مربوط
10)  متوسط 25%  تا 40% مساحت نمای مربوط
11) كوچك 15%  تا 25% مساحت نمای مربوط
12) بسیار كوچك 10%  تا 20% مساحت نمای مربوط
13) متوسط 25%  تا 40% مساحت نمای مربوط

پنج- موقعیت پنجره‌ها (بازشوها)
14) در دیوارهای شمالی و جنوبی، در ارتفاع قد انسان و رو به‌باد
15) مانند حالت فوق، هم‌چنین در دیوارهای داخلی

شش- محافظت بازشوها
16) جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به‌سطح پنجره
17) محافظت پنجره در برابر باران

هفت- مصالح ساختمانی دیوارها و كف
18) سبك، با ظرفیت حرارتی كم
19) سنگین، با زمان تاخیر بیش از 8 ساعت

هشت- مصالح بام‌ها
20) سبك با سطح منعكس كننده، توخالی
21) سبك با عایق حرارتی مناسب
22) سنگین، با زمان تاخیر بیش از 8 ساعت

نه- جزئیات خارجی
23) پیش‌بینی فضای خارجی برای خوابیدن
24) پیش‌بینی آب‌روهای مناسب برای هدایت آب باران

ده- محافظت از باران
25) پیش‌بینی حفاظت در برابر بارندگی‌های شدید

برای بررسی میزان تشابه و گروه‌بندی ایستگاه‌های مختلف هواشناسی از نظر موارد پیشنهاد شده در جداول ماهانی یا موارد مهم در طراحی کلیات معماری، با استفاده از آمار و اطلاعات آب و هوایی این ایستگاه‌ها و نرم افزاری كه بدین منظور تهیه شده، این موارد از میان 25 مورد موجود در جداول ماهانی برای هریک از ایستگاه‌ها تعیین و ثبت شده است. برای اطلاع از این نتایج و تعیین موارد مهم در طراحی برای شهر مورد نظر به جدول نتایج گروه‌بندی براساس نتایج جداول چهارگانه ماهانی مراجعه نمائید.

[1]. برای اطلاع بیشتر از روش ماهانی، به صفحه 382 کتاب راهنمای طراحی اقلیمی یا صفحه 101 کتاب پهنه‌بندی اقلیمی ایران – مسکن و محیط‌های مسکونی مراجعه نمائید.